موسسات همراه

موسسه بامداد شرقی

موسسه بامداد شرقی

موسسه بامداد شرقی در دپارتمان های مختلف خود شامل: کودک، نوجوان، بزرگسال و سپیدسال و همزمان با گسترش نگاه حرفه ای به ارتباط موثر و راههای بهبود شیوه زندگی سالم و باکیفیت در جهان، به عنوان موسسه ای معتبر با رویکردی متفاوت در جهت ارتقا کیفیت زندگی و نیک زیستی ، مبتنی بر علوم روانشناسی ،مدیریت و هنر از سال ۱۴۰۰ در ایران آغاز به کار کرده است.

موسسه بامداد شرقی، نتیجه تلاش و کوشش مربیانی است که سالهاست دغدغه کمک به انسانها را دارند و دوست دارند که بتوانند تسهیلگر و حامی بخشی از تجربه زندگی آگاهانه و موثر انسانهای دیگر باشند.