منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقی و اداری كارمندان

اين منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ و ارزش های انسانی و سازمانی در نظام اداری كشور و نهادينه كردن ابعاد آنها در انديشه و عمل كارمندان تدوين گرديده است

با اطلاع از اينكه كارمندان به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران بايد تمامی تلاش و همت خود را بر مبنای باورها و ارزشها و افزايش سطح رضايتمندی بكار گيرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير می‌دانیم

برابری

همه در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت.

حاكميت قانون در مناسبات اداری

همه امور مبنای قانونی دارند و تصميمات و اقدامات اداری همه ما بايد بر اساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام شود.

مردم مداری

هدف غايی از تشكيل این موسسه، ارائه خدمات بهتر به مردم و شهروندان است. همه ما بايد در گفتار، كردار و نگرش‌های خود به عنوان «خدمتگزار مردم» متجلی شویم. همه ما متعهد هستیم كه در تصميم گيری ها، انجام وظايف و رفتارهای خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گيریم و امكان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات را فراهم نمايیم.

احترام و اعتماد

همه ما در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افراد از قبيل مافوقها، زيردستان، همكاران و مراجعین بايد احترام آنان را حفظ نمايیم. به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل اهميت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل كنیم.

شفافيت

كارمندان بايد تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآيندهای جاری دستگاه اجرايی (به غير از اموری كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهای سازمانی، مبنای پاسخگويی كارمندان به مراجع ذيصلاح را فراهم می‌آورد.

پاسخگويی

كارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مراجع ذيصلاح پاسخگو هستند.

عدم سوء استفاده از موقعيت شغلی

كارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخصی يا گروه خاصی استفاده نمايند. اختيارات شغلی و سازمانی بايد فقط برای انجام وظايف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به كار گرفته شوند

تعهد و وفاداری به سازمان

كارمندان بايد نسبت به دستگاه مطبوع خود و اهداف، ماموريتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموريتهای سازمان تلاش كنند.

بكارگيری مهارت و تخصص

كارمندان بايد تلاش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خويش را برای انجام بهينه فعاليتهای شغلی و سازمان بكار گيرند.

ما پرسنل موسسه خیریه مهدی نمازی تمامی تلاش و توان خود را برای برآورده كردن موارد فوق بكار خواهم برد
توفيق در عمل به اين منشور را از خداوند متعال خواستاریم

ما به قدرت با هم بودن ایمان داریم و باور داریم این اعتقاد قلبی ما را جلو خواهد برد