بیانیه ماموریت

آینده را از اکنون تا همیشه تغییر دهیم

  • ما معتقدیم آموزش و تسهیل‌گری تحول آفرین است و همه کارهای ما، از برنامه های مرحله اولیه گرفته تا کار چرخه زندگی ما، بر این باور است که تسهیل‌گری با کیفیت بالا می تواند زندگی یک فرد را تغییر دهد.
  • ما حمایت از جوانان خانواده‌های کم‌ درآمد را در اولویت قرار می‌دهیم و پیچیدگی‌ها را درک می کنیم. ما درک می‌کنیم که محرومیت وابسته به زمینه است و عوامل آسیب‌پذیری می‌توانند مرتباً تغییر کنند. پس بینش بر دانش اولویت دارد.
  • ما برای وضوح و صداقت تلاش می کنیم ما با یکدیگر، همراهان و ذینفعان خود باز و صادق هستیم. ما استانداردهای بالایی را رعایت می‌کنیم و با تصمیماتی که می‌گیریم و کاری که انجام می‌دهیم، شفافیت و وضوح را ارائه می‌دهیم.
  • ما یک تیم هستیم، نه فقط همکار، همه ما در اینجا هستیم زیرا متعهد به کمک به دیگرانیم و این تعهد فراتر از نقش ما در محل کار به یکدیگر است.
  • ما در تلاش هستیم تا بنیاد زندگی نمازی را به مکانی تبدیل کنیم که در آن صرف نظر از نقش، سطح ارشدیت یا مدت زمان همکاری، همه ما بخواهیم برای حمایت از یکدیگر آستین‌ها را بالا بزنیم و در موفقیت‌ها و چالش‌های یکدیگر سهیم باشیم و این را نه فقط در کلام بلکه در عمل به کودکانمان بیاموزیم.

ما معتقدیم در دنیا، هر کودکی شانسی برای آینده ای دارد که لیاقتش را دارد

با بچها و برای بچها